Alkohol- & drogpolicy

Ung Resurs alkohol- och drogpolicy omfattar frågor som har med vanor och bruk av tobak, alkohol och narkotika att göra. Denna policy gäller också för all verksamhet som sker inom ramen för Ungdomshuset Boost.

Syfte

Det finns stora vinster både ur ett mänskligt och samhälleligt perspektiv med att förhindra ungdomars användande av tobak och narkotika samt försena alkoholdebuten. Aktuell forskning visar att för varje år alkoholdebuten skjuts upp så minskar risken för framtida alkoholberoende. Ur det mänskliga perspektivet måste vi i egenskap av en sysselsättningsverksamhet för ungdomar ta ett stort ansvar för att stärka varje ungdoms egenvärde så att han eller hon väljer att vara drogfri. Det är också extra viktigt för oss att vara tydliga när vi formulerar och kommunicerar vilka regler som gäller.

Det är framför allt för att förhindra ett skadligt bruk bland våra ungdomar som vi har en alkohol- och drogpolicy. Syftet är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader samt att värna om en god arbetsmiljö. Målet är en säker och trivsam vistelsemiljö med väl fungerande personal och ungdomar. Att ha en öppen attityd, ett personligt ansvarstagande och ett seriöst förhållningssätt till alkohol och droger är en förutsättning för att kunna förebygga problem. Därför är det viktigt att alkohol- och drogfrågan är känd för alla som jobbar inom Ung Resurs och alla som deltar i föreningens verksamheter.

Om det, trots ett förebyggande arbete skulle visa sig att en ungdom får problem med alkohol eller andra droger vidtas omedelbart åtgärder för att stoppa det problematiska bruket.

Den här policyn med tillhörande handlingsplan omfattar både personal och ungdomar inom Ung Resurs och på ungdomshuset Boost.

Mål

 • Varje ungdom ska känna att verksamheten på Ung Resurs/Boost utvecklar deras självkänsla.
 • Varje ungdom ska känna att Ung Resurs/Boost verksamhet förmedlar en tro på framtiden.
 • Ung Resurs ska i verksamheten få ungdomarna att reflektera över tobakens och alkoholens roll i vårt umgängesliv, ifrågasätta berusningsdrickandet samt kritiskt granska övriga drogers funktion i människors liv.
 • All verksamhet på Boost och det som sker i Ung Resurs regi är fritt från alkohol och alla typer av droger.
 • Att Ung Resurs personal stöttar föräldrars och målsmäns engagemang i dessa frågor.
 • Att ungdomar, personal samt föräldrar är informerade om denna alkohol- och drogpolicy och verkan av användandet av tobak, alkohol och olika droger.

Riktlinjer

Alla, såväl ungdomar som personal, ska vara nyktra och drogfria på ungdomshuset Boost. Det accepteras inte heller att komma bakfull till verksamheten. Det är någon av handledarna som avgör om en ungdom är nykter och arbetsför. Överträdelse medför att ungdomen blir hemskickad den dagen. Vi har alla ett ansvar för vår egen arbetsmiljö! Misstänker man att någon i arbetsgruppen har problem är det alltid rätt att handla. Du kan självklart alltid tala om eventuell oro med någon av handledarna.

Förhållningsregler

 1. Om någon i personalen misstänker bruk av alkohol eller narkotika i någon form erbjuds den berörda ungdomen att vi tillsammans åker till Beroendemottagningen för provtagning.
 2. Om provet visar sig vara positivt pausas den berörda ungdomens deltagande i den dagliga verksamheten. Ungdomen erbjuds kontakt med Ungdomslotsarna under pausen, för fortsatt stöd från Ung Resurs.
 3. Ungdomen är välkommen tillbaka till verksamheten när negativt prov kan uppvisas.
 4. Om ungdomen inte går med på provtagning så pausas denna i verksamheten, tills den kan visa upp ett negativt drogprov. Bevisbördan om sin drognykterhet ligger här hos ungdomen.

Handlingsplan – Ansvar & roller

Verksamhetsledaren har ett specifikt ansvar att se till att denna policy sprids och blir känd av alla som jobbar inom Ung Resurs och i nästa led – de som deltar i Ung Resurs verksamheter. Verksamhetsledaren skall också se till att det avsätts resurser för information, utbildning och eventuella rehabiliteringsinsatser (planer).

Handledarteamet skall se till att integrera alkohol- och drogfrågan (information) i den dagliga verksamheten och därmed genomföra och följa upp information och utbildning i alkohol- och drogfrågor med ungdomsgruppen. Vid behov kan externa resurspersoner kopplas in i utbildningsarbetet (t.ex. ungdomspolisen och Vision NollTolerans).

 

Handledarteamet har även ansvar för

 • Att nytillkomna ungdomar informeras om innehållet i drogpolicyn.
 • Och rätt att bedöma huruvida en ungdom är i skick att delta i verksamheten eller ej.
 • Att agera så tidigt som möjligt vid misstanke om att allt inte står rätt till. Det innebär också att undersöka, klarlägga och åtgärda eventuella problem. Det innebär i praktiken bl.a. att ha samtal med ungdomen om konkreta problem, t.ex. störningar som kan uppstå i relation till andra, misskötsamhet eller annat.
 • Att erbjuda hjälp, t.ex. påbörja en utredning för att ta reda på vad misskötsamheten kan bero på.
 • Att ta kontakt med övriga nätverkspartners (t.ex. Beroendemottagningen) som kan hjälpa ungdomen.
 • Att alla åtgärder som vidtas dokumenteras.

 

Mariehamn 9 oktober 2020

Thomas Mattsson – Verksamhetsledare, Ung Resurs