Föreningen Ung Resurs

Ung Resurs är en ideell förening som grundades år 2010. Vårt huvudsakliga syfte är att, tillsammans med uppdragsgivare och nätverkspartners, stöda ungdomar i åldern 15-29 år att hitta en studieplats, arbete eller en annan meningsfull sysselsättning.
Med en lösningsinriktad och individfokuserad verksamhet strävar vi till att förhindra skolavhopp, social utslagning och marginalisering genom att minska antalet arbetslösa, svårsysselsatta och hemmasittare.
Vi fokuserar även på samverkan och utveckling av sektorövergripande verksamheter.

Ung Resurs är idag huvudman för två dagliga verksamheter samt en uppsökande verksamhet:

Ungdomslotsarna – uppsökande verksamhet

Starten – lågtröskelverksamhet tre dagar/vecka

Katapult – daglig sysselsättning fem dagar/vecka

Ung Resurs värdegrund:

Ung Resurs värdegrund och framförallt förhållningssätt, grundar sig i det existentialistiska synsättet och empowerment-pedagogiken:

-Vi tror på alla människors lika värde och att alla människor har förmåga att fatta beslut över sina egna liv.

-Vi utgår från att alla människor har en vilja till meningsfullhet i sitt liv.

-Vi arbetar för att deltagarna i våra verksamheter ska ta ansvar för sina egna liv och att om förutsättningarna ges så fattar de bra, välgrundade beslut.

-Vi som personal stöttar och handleder ungdomarna på vägen, men vi ska inte fatta beslut åt någon annan.

-Våra ungdomar ska ges möjlighet till delaktighet genom att de involveras i det som sker i verksamheterna.

Alkohol & Drogpolicy

Ung Resurs alkohol- och drogpolicy omfattar frågor som har med vanor och bruk av tobak, alkohol och narkotika att göra. Policyn omfattar både personal och ungdomar inom Ung Resurs och på ungdomshuset Boost. Policyn gäller också för all verksamhet som sker inom ramen för Ungdomshuset Boost.

Läs hela alkohol & drogpolicyn. 

Vi står upp mot mobbning

På Ung Resurs skall alla unga känna sig välkomna, få vara delaktiga och uppleva trivsel.

Läs hela anti-mobbningsplanen.

Styrelsen

Ordförande Jan Kankkonen

[email protected]