Personuppgiftspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Den 25.5 började EU:s nya dataskyddsförordning, även kallad GDPR, tillämpas. Förordningen ställer nya krav på hur personuppgifter som t.ex. namn och adress behandlas.

Ung Resurs r.f. är personuppgiftsansvarig och ansvarig för verksamheterna inom Katapult, Starten och Ungdomslotsarna värnar om skyddandet av ungdomarnas personuppgifter och meddelar följande om föreningens personuppgiftspolicy:

Ändamål och rättsliga grunder

Personuppgifterna används för att kunna hantera ungdomarnas deltagande i föreningens olika verksamheter. Detta inkluderar bl.a. registrering av deltagarens kontaktuppgifter, kartläggning av deltagarens behov av handledning, vägledning av deltagaren samt planering, dokumentation och uppföljning av deltagarens handlingsplaner. Personuppgifter behövs också för att uppfylla de krav som finansiärer och myndigheter ställer samt för att skapa anonym statistik till myndigheter och försäkringsbolag. Dessa behandlingar baserar sig på de tillämpliga villkoren för deltagandet i föreningens verksamhet, på finansiärers tillämpliga villkor samt på lagstiftning som reglerar myndigheters verksamhet. I fråga om vissa personuppgifter som inte är strikt nödvändiga för att erbjuda tjänsterna grundar sig behandlingen på deltagarens specifika samtycke (bl.a. personbeteckning).

Med verkstadens deltagares samtycke kan deltagaren registreras i register som används för marknadsföring och nyhetsbrev.

Vi behandlar också personuppgifter för att förbättra vår hemsida och administrera tävlingar eller undersökningar, vilket baserar sig på våra berättigade intressen.

De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Ung Resurs behandlar i huvudsak följande personuppgiftskategorier:

  • 1) Namn, födelsetid och kontaktuppgifter.
  • 2) Kön, initialer och födelseår.
  • 3)
  • 4) Uppgifter om deltagarens närvaro, deltagande och utvärdering i den personuppgiftsansvariges verksamhet.
  • 5) Uppgifter om deltagarens studier, studieintyg och studieresultat.
  • 6) Uppgifter om deltagarens hälsotillstånd, sjukdom, handikapp, diagnoser, vårdåtgärder eller andra därmed jämförbara åtgärder.
  • 7) Uppgifter om deltagarens behov av socialvård eller socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra förmåner inom socialvården om uppgifterna har relevans för deltagandet i den personuppgiftsansvariges verksamhet.
  • 8) Uppgifter från din dator (eller annan enhet) och webbläsare, t.ex. webbkakor, IP-adress samt uppgifter om programvara, hårdvara och den begärda sidan.´
  • 9) Uppgifter om målsman.
  • 10) Samtycken, bl.a. för marknadsföring.

Källor som Ung Resurs använder sig av

Ung Resurs behandlar i huvudsak personuppgifter som deltagaren själv, eller målsman i de fall det handlar om minderåriga ungdomar, lämnar vid inskrivning i någon av ovanstående verksamheter. Personuppgifter samlas också in genom en användares aktivitet på hemsidan. Därtill kan Ung Resurs i vissa fall använda sig av tredje parter som källa, t.ex. när deltagarens hälsouppgifter samlas in direkt från en hälso- eller sjukvårdsanstalt med deltagarens samtycke.

Kategorier av mottagare

Med deltagarens samtycke delas viss information till vissa myndigheter (bl.a. Folkpensionsanstalten), skolor och hälso- och sjukvårdsanstalter (bl.a. Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS).

Lagringstid

Personuppgifterna lagras inte heller längre än det är nödvändigt. Vi raderar personuppgifterna då det inte längre finns en laglig grund för behandlingen. T.ex. behandlas personuppgifterna som är nödvändiga för att erbjuda tjänsten så länge tjänsten erbjuds. Därefter lagras personuppgifterna så länge den registrerade anses vara en klient hos Ung Resurs, och ytterligare i varje fall i 10 år efter ett avslutat kundförhållande (för att kunna hantera och reda ut eventuella klagomål på tjänsten).

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av och radering av personuppgifterna som ung Resurs behandlar om dig. Du har också rätt att begära begränsning av samt rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Därtill har du rätt att begära din rätt till dataportabilitet. Omfattningen av dessa rättigheter bestäms enligt den allmänna dataskyddsförordningen och övrig tillämplig lagstiftning. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka en skriftlig begäran till Marika ”Mysan” Sundqvist på mysan@ungresurs.ax.

Du har rätt att inge klagomål över Ung Resurs behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten som övervakar Ung Resurs behandling av personuppgifter är Dataombudsmannens byrå (www.tietosuoja.fi). Du kan också inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten som övervakar efterlevnaden av dataskyddsförordningen i det land där du är bosatt.

Överföring av personuppgifter utanför EES

Ung Resurs överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU eller EES, om inte en rättslig förpliktelse kräver annat.